Connection Tracking

Onderstaand artikel is gepubliceerd in het septembernummer van Linux News, jaargang 2001. Het is enigszins aangepast aan de huidige situatie.

Wanneer we een netwerk willen beveiligen met een firewall is het gebruik van Linux een aantrekkelijke optie. Sinds kernelversie 2.4 biedt Linux een krachtige en complete firewall.

Met de komst van de Linux 2.4 kernel in 2001 zijn de mogelijkheden om IP-verkeer te filteren sterk uitgebreid. Het in eerdere kernelversies (2.2 en eerder) toegepaste ipchains is vervangen door iptables, met netfilter als onderliggende structuur. Deze faciliteit vinden we nog steeds terug in de huidige kernels. Met deze structuur is onder andere statefull filtering tot de mogelijkheden gaan behoren. De linux implementatie hiervan wordt overigens connection tracking genoemd. Door gebruik te maken van connection tracking is het mogelijk om het beveiligingsniveau dat door de firewall geboden wordt op een hoog niveau te brengen.

Netfilter

Netfilter is meer dan alleen een firewallfaciliteit. Het voorziet in een abstracte structuur om netwerkverkeer in de kernel te controleren. Filteren is slechts één van de toepassingen van deze structuur. Diverse delen van de kernel kunnen communiceren met netfilter en krijgen daardoor toegang tot de verkeersstroom door de protocolstack zonder zelf deel te hoeven uitmaken van deze protocolstack. Netfilter voorziet ook in communicatie met processen in userspace, zodat complexere bewerkingen buiten de kernel om kunnen worden uitgevoerd. Dit is een duidelijke verbetering ten opzichte van ipchains waarbij de mogelijkheden beperkt werden doordat alle bewerkingen in kernelspace moesten plaatsvinden. Door de heldere structuur zijn functionaliteiten als NAT, transparante proxy’s en connection tracking relatief makkelijk te implementeren.

Connection tracking

Nu het gebruik van het Internet steeds belangrijker wordt en tegelijkertijd de bedreigingen van steeds meer geavanceerde aanvalstechnieken toeneemt is connection tracking een welkome verbetering van de filtertechniek. Bij connection tracking wordt de status van iedere connectie bijgehouden. Op basis van deze status worden beslissingen genomen over het al dan niet doorlaten van netwerkpakketjes. Alleen pakketjes die behoren tot een geregistreerde connectie worden doorgelaten. Deze techniek is vooral bekend geworden als `statefull inspection’ zolas die onder andere door Checkpoint wordt toegepast.

Om het nut van connection tracking te verduidelijken zullen we eerst de beperkingen van traditionele packetfilters (zoals ook ipfwadm en ipchains) toelichten. Hierbij wordt enige achtergrond kennis van TCP/IP verondersteld.

Packetfilters en proxies

De technieken die worden toegepast in firewall’s kunnen gemakshalve worden ingedeeld in twee hoofdgroepen:

 • packet filtering firewall’s, of screening routers
 • application layer firewall’s, of proxy based firewall’s

Packet filtering firewall’s, kortweg packet filters, zijn feitelijk routers met een additionele filtervoorziening. Alleen de netwerkpakketjes die aan bepaalde kenmerken voldoen worden gerouteerd. Een bekend voorbeeld is de ACL’s op de oudere Cisco routers.

Bij een proxy based firewall is er geen verkeer door de firewall mogelijk. Client-applicaties maken contact met een proxyserver op de firewall en deze proxyserver maakt vervolgens namens de client-applicatie contact met de uiteindelijke server. Bekende voorbeelden van een proxyservers zijn Squid en Microsoft TMG. Ook kan bijvoorbeeld de Apache webserver als proxy worden geconfigureerd. Ook een mailrelay is als een proxy te beschouwen. Een proxyserver heeft toegang tot de inhoud van het verkeer en kan hier allerlei filtering op loslaten. Denk aan virusscanning of controle op illegale content.

De algemene opvatting is dat een proxy based firewall een betere bescherming kan bieden aan het achterliggende netwerk dan een packetfilter. De proxy based firewall zelf is echter kwetsbaarder doordat vanaf de buitenwereld direct contact gemaakt kan worden met processen op deze firewall. Om deze reden wordt een proxy based firewall zelf dikwijls weer beschermd door packetfilters.

Packet filtering firewall’s zijn transparant en vergen weinig resources. Ze worden echter vaak weer uitgebreid met enkele proxy servers om extra beveiliging en/of extra functionaliteit te bieden.

De techniek van statefull inspection, of connection tracking, is bedoeld om de kloof tussen packetfilters en proxy servers te verkleinen. Strikt genomen is een statefull filter een verbeterd packetfilter. De bedoeling is het beveiligingsniveau van proxyservers te combineren met de transparantie en performance van packetfilters.

Wat is er mis met traditionele packetfilters

In de meeste situaties willen we dat een firewall toestaat dan connecties worden aangegaan vanaf het beveiligde netwerk naar buiten, maar niet andersom. We moeten dus de `richting’ van een connectie weten en alleen verkeer toestaan dat behoort tot een connectie die volgens de toegestane richting is opgebouwd.Bij TCP-verkeer kunnen wij dat realiseren door onderscheid te maken tussen het eerste packet van een connectie en alle vervolg pakketten. Het eerste pakket is herkenbaar doordat de SYN-vlag gezet is maar de ACK-vlag niet. Daarnaast kunnen we gebruik maken van de eigenschap dat het clientproces in de regel een poortnummer groter dan 1023 gebruikt, terwijl het serverproces luistert naar een bekend laag poortnummer. Voor het gebruik van HTTP moet de firewall toestaan dat er verkeer plaatsvindt van hoge poortnummers op ons eigen netwerk naar poort 80 op ieder willekeurig adres in het Internet. Tevens is verkeer toegestaan van poort 80 van ieder willekeurig adres naar hoge poortnummers op ons eigen netwerk, mits dit verkeer is dat de kenmerken heeft van een bestaande connectie. Dit laatste aspect wordt beoordeeld aan de hand van het aanwezig zijn van een SYN-vlag.

Bij UDP zijn er geen SYN- en ACK-vlaggen en kunnen we alleen de poortnummers gebruiken om te beoordelen wat de richting is van de connectie (voor zover je bij UDP van een connectie kunt spreken). In de praktijk beperkt het gebruik van UDP op het Internet zich tot DNS.

Het probleem bij deze vorm van filteren is dat er alleen gekeken wordt naar de uiterlijke kenmerken van de netwerkpakketjes. De pakketjes worden in feite vertrouwd op hun `mooie blauwe ogen’. Het zal geen verbazing wekken dat er veel trucks bedacht zijn om pakketjes te genereren die de kenmerken hebben van een bestaande connectie. Deze pakketjes worden zonder meer doorgelaten door het packetfilter. Een buitenstaander kan zo met behulp van een scanningtool als nmap een aardig beeld van ons interne netwerk krijgen. Ook zijn DoS aanvallen mogelijk, of kan geprobeerd worden UDP connecties aan te gaan door gebruik te maken van poort 53 (DNS).

Met FTP wordt het nog wat gevaarlijker. Hier speelt het probleem dat de dataconnectie van `buiten’ naar `binnen’ wordt opgebouwd. Dit betekent dat de firewall moet toestaan dat er connecties vanaf het Internet worden opgebouwd, mits dit vanaf poort 20 gebeurt. Het ligt dus voor de hand dat er tools in omloop zijn die juist poort 20 gebruiken om het netwerk af te tasten op zoek naar services die toevallig op een hoog poortnummer draaien. Bij een slecht geconfigureerd packetfilter zijn ook services op de lage poortnummers toegankelijk voor deze tools. We kunnen dit manco ondervangen door alleen passive FTP toe te staan, maar niet iedere FTP-server ondersteunt dit.

De voordelen van connection tracking

Bij connection tracking wordt niet alleen naar de uiterlijke kenmerken van pakketjes gekeken, maar wordt bij ieder pakketje daadwerkelijk gecontroleerd of het behoort tot een geregistreerde connectie. Hiertoe wordt van iedere connectie, mits deze is toegestaan, de status bijgehouden in een zogenaamde connection table. De connections table is terug te vinden in /proc/net/ip_conntrackVan pakketjes die deel lijken uit te maken van een bestaande connectie maar waarvan geen bijbehorende connectie in de connections table kan worden gevonden, mag worden aangenomen dat deze met kwade bedoelingen ons netwerk wil bereiken. Het verdient aanbeveling dit te loggen.

Met connection tracking kan niet alleen gecontroleerd worden of verkeer deel uitmaakt van een bestaande connectie, maar ook of verkeer verband houdt met een andere bestaande connectie. Op deze wijze kan gecontroleerd worden of een aangevraagde FTP dataconnectie hoort bij een geldige FTP controll connectie en, indien dit het geval is, toestaan. Zo kan ook gecontroleerd worden of bepaalde ICMP messages verband houden met bestaande of aangevraagde TCP of UDP connecties.

Toepassing van connection tracking

De filterchains worden onderhouden met het commando iptables. Voor het filteren zijn drie chains van belang, INPUT, OUTPUT en FORWARD. INPUT en OUTPUT worden gebruikt voor verkeer van en naar het locale systeem, de FORWARD chain wordt gebruikt voor verkeer dat gerouteerd wordt. Dit verkeer gaat, in tegenstelling tot bij ipchains, niet door de INPUT of OUTPUT chain.Het -state statement wordt gebruikt om aan te geven dat de status gecontroleerd moet worden. De opties NEW en ESTABLISHED duiden hierbij op nieuwe en bestaande connecties. Met RELATED worden connecties aangeduid die verband houden met, maar geen deel uitmaken van, bestaande connecties. Hiermee kunnen FTP data connecties en ICMP error messages aangeduid worden. INVALID geeft aan dat er geen geldige bijbehorende connectie gevonden kan worden.

We geven hieronder enkele configuratie voorbeelden. Opgemerkt moet worden dat de gebruikte iptables statements te algemeen zijn om zonder meer in een echte firewall toe te passen.

TCP

Stel we hebben een firewall met eth0 als externe interface. We gebruiken de volgende statements:

 iptables -A FORWARD -p tcp -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
 iptables -A FORWARD -p tcp -m state --state NEW -i ! eth0 -j ACCEPT

Wanneer een connectie wordt opgebouwd zal een match plaatsvinden op de tweede regel met het NEW statement. Er wordt nu een regel in de connections table aangemaakt. De status van de connectie is SYN_SENT met het kenmerk UNREPLIED. Wanneer de andere partij antwoordt met een SYN en een ACK zal het kenmerk UNREPLIED vervallen en krijgt de connectie de status SYN_RECV. Wanneer de client het antwoord van de server bevestigt met een ACK zal de status van de connectie wijzigen in ESTABLISHED, met als kenmerk ASSURED.

Strikt genomen heeft de status van de connectie geen invloed op het al dan niet doorlaten van pakketjes. We filteren immers op NEW, ESTABLISHED, RELATED of INVALID. ESTABLISHED betekent in dit niets anders dan geval “er is een corresponderende entry in de connections table”. De geregistreerde status heeft alleen betrekking op de time-out. Deze is standaard twee minuten voor SYN_SENT, één minuut voor SUN_RECV en vijf dagen voor ESTABLISHED.

UDP

Omdat het UDP protocol zelf geen status kent zal moeten worden uitgegaan van een veronderstelde status. We gebruiken vergelijkbare statements als hierboven bij het TCP voorbeeld:

 iptables -A FORWARD -p udp -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
 iptables -A FORWARD -p udp -m state --state NEW -i ! eth0 -j ACCEPT

Na een eerste pakket wordt een entry aangemaakt met als kenmerk UNREPLIED. Deze entry heeft een time-out van 30 seconden. Wanneer binnen 30 seconden een antwoord komt verdwijnt het kenmerk UNREPLIED en wordt de time-out weer teruggezet op 30 seconden. Wordt het verkeer gecontinueerd dan krijgt de entry het kenmerk ASSURED en gaat de time-out naar 180 seconden. Wanneer er enige tijd geen verkeer meer plaatsvindt wordt er van uitgegaan dat de bovenliggende applicatie klaar is en zal de entry geruisloos verdwijnen.

FTP

Voor active FTP kunnen we gebruik maken van de RELATED optie. Hiervoor moet de ip_conntrack_ftp module geladen worden, of in de kernel worden mee gecompileerd. We dienen hiertoe de We gebruiken de statements uit het eerste voorbeeld en voegen er een derde statement aan toe:

 iptables -A FORWARD -p tcp -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT 
 iptables -A FORWARD -p tcp -m state --state NEW -i ! eth0 -j ACCEPT 
 iptables -A FORWARD -p tcp --sport 20 -m state --state RELATED -j ACCEPT 

De optie RELATED in de derde regel heeft een vergelijkbare rol als de optie NEW in de tweede regel. De ip_conntrack_ftp module kijkt mee met de controll connectie op poort 21. Wanneer er een PORT statement passeert worden de meegegeven parameters gebruikt om een speciale entry op te nemen in de connections table met als kenmerk EXPECTED. Zodra de dataconnectie wordt geopend wordt deze entry vervangen door een normale tcp entry.

ICMP

Een aantal ICMP typen kunnen beschouwd worden als een vraag-antwoord combinatie zodat de ESTABLISHED optie gebruikt kan worden. Een voorbeeld is ping. Wanneer we een systeem willen pingen wordt er een ICMP echo request (ICMP type 8) verstuurt en kunnen nu een echo reply (type 0) terug verwachten.Andere typen ICMP houden verband met bestaande of op te bouwen TCP of UDP connecties. Een voorbeeld daarvan is destination unrechable (type 3) of time exceeded (type 11). Wanneer we deze messages willen kunnen ontvangen moeten we gebruik maken van RELATED kwalificatie.

 iptables -A FORWARD -p icmp -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT 
 iptables -A FORWARD -p icmp -m state --state NEW -i ! eth0 -j ACCEPT 

Wanneer we een echo request versturen wordt er een entry in de connections table gemaakt met als kenmerk UNREPLIED. Wanneer de verwachte echo reply passeert wordt de entry direct verwijderd. We verwachten namelijk maar één reply per request. Wanneer geen reply komt wordt na 30 seconden de entry verwijderd.Een nieuwe TCP of UDP connectie zal deze in eerste instantie met het kenmerk UNREPLIED in de connections table opgenomen worden. Wanneer we nu in plaats van het verwachte TCP of UDP pakket een ICMP destination unrechable of ICMP time exceeded ontvangen zal deze worden doorgelaten en zal vervolgens de entry uit de connections table worden verwijderd.

Configuratie

Netfilter en iptables voorzien in een kernelfaciliteit en een command interface. Wanneer we netfilter willen toepassen zullen we de gewenste configuratie moeten vastleggen in één of meerdere scripts waarin veelvuldig het iptables commando wordt aangeroepen. Het schrijven van een dergelijk script is geen sinecure en vereist diepgaande kennis van de TCP/IP protocol suite, alsmede kennis van firewallprincipes. Om dit werk te vereenvoudigen is een userinterface waarin we onze wensen op een hoger abstractieniveau kunnen invoeren erg plezierig. Een korte zoektocht met Google leert dat er vele scripts in omloop zijn, in Bash, Python of in Perl, die het configureren vereenvoudigen. De gangbare Linuxdistributies zijn voorzien van dergelijke tools. Een opmerkelijke tool is FirewallBuilder. Dit is een grafische interface die grote overeenkomsten toont met de interface van Checkpoint Zo kunnen hosts, netwerken gegroepeerd worden in objects en als als zodanig in een rulebase worden opgenomen. FirewallBuilder kan behalve voor met iptables ook met andere firewalls gebruikt worden.

Verbeteringen

Wanneer we connection tracking in onze Linux firewall implementeren hebben we de mogelijkheid om de tcp-window-tracking patch te gebruiken. Hierbij worden bij de TCP pakketjes niet alleen ip-adressen en portnummers maar ook de serienummers gecontroleerd. Dit gebeurt aan de hand van de window-size declaraties die over en weer gestuurd worden. In feite wordt nu daadwerkelijk de status van de connectie gecontroleerd, waar voorheen alleen de aanwezigheid van de connectie gecontroleerd werd. Deze vorm van statefull filtering is reeds geïmplementeerd in ipfilter, de firewall software die wordt gebruikt in FreeBSD.De tcp-window-tracking is sinds kernelversei 2.6.9 in de stabiele kernel is opgenomen. Toepassing ervan zal er toe leiden dat de mogelijkheden om malafide TCP pakketjes door de firewall te loodsen nog kleiner wordt en de kwaliteit van de beveiliging nog verder verbetert.

Vergelijking

Wanneer we het hebben over connection tracking en statefull inspection dringt de behoefte aan een vergelijking met Checkpoint zich op. Men moet echter erg voorzichtig zijn met het vergelijken van een commercieel product met een OpenSource product. Checkpointe biedt en uitgebreid pakket met diverse additionele modules en natuurlijk een grafische userinterface. Netfilter is slechts een filter structuur met iptables als commando-interface. Het combineren met met proxy’s, VPN software of grafische userinterface ligt buiten het aandachtsgebied van de ontwikkelaars, maar behoort wel tot de mogelijkheden.Bij beide firewall’s vindt de feitelijke filtering plaats in de kernel, en wordt in de kernel een tabel bijgehouden met de bestaande connecties. Een belangrijk verschil is dat Checkpoint één grote filtertabel heeft die alleen inkomend verkeer filtert, terwijl netfilter gebruik maakt van afzonderlijke chains. In complexere architecturen kunnen de afzonderlijke chains de configuratie vereenvoudigen doordat aan de diverse verkeersstromen specifieke chains kunnen worden toegewezen. Opvallend is dat Checkpoint (voor zover ik heb kunnen zien) nog steeds geen mogelijkheid heeft voor statefull filtering van ICMP messages. Met name voor echo request/replay is dit een gemis. Netfilter biedt daarnaast TCP window tracking (al wordt dit weinig toegepast).  De grafische userinterface van Checkpoint maakt het makkelijk snel een deugdelijke configuratie op te zetten. De interface tool FirewallBuilder biedt een vergelijkbare functionaliteit aan iptables. De waarde van een grafische userinterface moet echter echter niet overschat worden. Goede kennis van de TCP/IP protocollen en filtertechnieken is nog steeds geboden. Van een goede firewall deskundige mag echter verwacht worden dat deze ook met iptables commando’s uit de voeten kan.

Conclusies

Netfilter heeft een open structuur die veel ruimte biedt aan toekomstige ontwikkelingen. Door toepassing van connection tracking is het mogelijk kwalitatief hoogwaardige firewall’s te bouwen. Toepassing van TCP window tracking zal de kwaliteit van de beveiliging verder doen toenemen. Goede kennis van de TCP/IP protocol suite en van de filter technieken is echter onontbeerlijk om tot een goed resultaat te komen. De structuur van netfilter vormt een solide basis voor verdere uitbreidingen en verfijningen in de filtertechniek.

Links

Gepubliceerd door Bart Jan

Technisch specialst Informatiebeveiliging CISSP-ISSAP

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.